Vážení priatelia,

v mene organizačného a programového výboru, sponzorov a čestného predsedníctva je nám potešením Vás pozvať na náš ďalší spoločný 69. Zjazd chemikov a to opäť do Vysokých Tatier. Popri pozvaných prednáškach sa môžete tešiť na pripravovanú zaujímavú plenárnu prednášku.
Na stránke zjazdschs.sav.sk sme pre Vás zosumarizovali slovenské Zjazdy chemikov v ére samostatnosti.

Nad 69. zjazdom chemikov prevzal záštitu prezident Slovenskej republiky pán Andrej Kiska.


Organizačný výbor

PredsedníčkaMária Omastová
PredsedaViktor Milata
Vedecký tajomníkPeter Šimon, Jan John
HospodárkaZuzana Hloušková
Výkonná tajomníčkaSimona Procházková
Technický tajomník  Michal Procházka
Technický tajomník  Miroslav Michalka

Dôležité dátumy

Začiatok registrácie    15. január 2017
Koniec registrácie15. jún 2017
Platba15. jún 2017
Abstrakt15. jún 2017
Abstrakt na Súťaž Shimadzu   15. máj 2017

Plenárna prednáška

prof. RNDr. Pavol Šajgalík, DrSc.
"Keramika na báze nitridu kremičitého – úžasná mnohorakosť jej použitia"

Abstrakt

Súťaž o cenu Shimadzu

Logo SHIMADZU Firma SHIMADZU Corp., ako jeden z hlavných svetových výrobcov analytických prístrojov v spolupráci so Slovenskou chemickou spoločnosťou a firmami Contipro a.s., Linde Gas a.s. a Kienbaum und Partners GmbH

vyhlasuje 18. ročník

SÚŤAŽ O CENU SHIMADZU

Cieľom tejto Ceny je motivovať mladých vedeckých pracovníkov a prehĺbiť spoluprácu akademickej obce s priemyslom.

SHIMADZU Corp. v zastúpení Shimadzu Slovakia organizačná zložka (SK) a Shimadzu Handels GmbH organizačná zložka (ČR) chce touto cestou posilniť svoju pozíciu na trhoch Slovenska a Českej republiky v oblasti analytických prístrojov, predstaviť SHIMADZU ako tradičnú japonskú značku a súčasne dať mladým vedcom možnosť prezentovať výsledky svojej práce pred akademickou obcou a pred potenciálnymi zamestnávateľmi. Ďalším cieľom je dať partnerským firmám príležitosť mapovať vedecký potenciál akademických pracovísk.

Kritériá pre účasť na súťaži o Cenu Shimadzu v r. 2017:

  • Cena je určená mladým vedeckým pracovníkom, ktorí v roku 2017 nemajú viac ako 30 rokov.
  • Do súťaže o Cenu môžu byť prihlásené práce, kde sú použité separačné analytické metódy alebo je použitá atómová, molekulová alebo hmotnostná spektrometria v oboroch lekárskej chémie, farmácie, vedách o živote (life science), molekulárnej biológii alebo analýzy potravín, potravinových doplnkov, príp. obalov pre potravinárstvo.
  • Prezentácia 10 vybraných kandidátov bude v slovenskom alebo českom jazyku v trvaní 10 min. + 5 min. diskusia na 69. Zjazde chemikov v dňoch 11.- 15.9.2017 vo Vysokých Tatrách.
  • 10 prác bude vybraných porotou, menovanou SCHS, Shimadzu a zúčastnenými firmami.
  • Desiatim vybraným účastníkom hradí SHIMADZU vložné na 69. Zjazd chemikov (nie ubytovanie a cestovné), kde budú pred porotou prezentovať svoje prednášky.
  • Prihlášky do súťaže o Cenu Shimadzu 2017 sa zasielajú na email cz@shimadzu.eu.com a súčasne sk@shimadzu.eu.com, a to formou abstraktu podľa propozícií 69. Zjazdu chemikov (Šablóna pre abstrakt) do 15.5.2017.

Víťazná práca bude honorovaná finančnou odmenou 2 000 €, druhá 1 200 € a tretia 600 €.

Viac o súťaži

Bližšie informácie možno získať v Shimadzu Slovakia organizačná zložka (SK) a Shimadzu Handels GmbH organizačná zložka (ČR).

Ing. Theodor Petřík, CSc.
prof. Ing. Peter Šimon, DrSc.

Cena dekana FCHPT

Cenu dekana udeľuje dekan Fakulty chemickej a potravinárskej technológie STU na Zjazde chemikov konanom na Slovensku, pre mladých pracovníkov, postdokov, doktorandov a študentov FCHPT STU do 30 rokov.

Viac o cene v záložke Ocenenia

„IUPAC poster award“

Dr. Fabienne Meyers (Associate Director and Managing Editor Chemistry International) potvrdila, že aj na 69. zjazde chemikov budú udeľované ocenenia „IUPAC poster award“. (Pôvodná správa: "We very much welcome and support your initiate to organize again an IUPAC poster prize award at your national event next September in High Tatras.")
Tak ako na 67. zjazde aj na 69. budú udelené dve ocenania. Jedno pre najlepšiu posterovú prezentáciu PhD. študenta a druhé pre najlepšiu posterovú prezentáciu mladého vedeckého pracovníka do 35 rokov. Právo a zodpovednosť za výber ocenených delegovali centrálne orgány IUPAC na organizátorov 69. zjazdu, ktorí pre tento účel vytvoria Hodnotiacu komisiu pre súťaž postrov.

Podpora mladým chemikom – členom SCHS v roku 2017!

Slovenská chemická spoločnosť mimo výhod plynúcich z jej členstva (Členstvo v SCHS)venuje pozornosť mladej generácii chemikov. Preto každoročne podporuje mladých chemikov v ich vedeckej práci možnosťou účasti na domácich a zahraničných zjazdoch za zvýhodnených podmienok s aktívnou účasťou na podujatí. Vek uchádzača by v dobe konania zjazdu nemal dosiahnuť 30 rokov. Pri prihlasovaní je potrebné zohľadniť, či v dobe konania podujatia bude navrhovaný ešte doktorandom/zamestnancom/študentom a pod. (aby neprišlo k nevyčerpaniu kvôty napr. z dôvodu obhajoby dizertačnej práce a teda ukončenia doktorandského štúdia koncom augusta 2017 a pod.).

V zozname tohtoročných akcií podporovaných SCHS je aj

69. Zjazd chemikov vo Vysokých Tatrách,
na ktorý bude rozdelená podpora vo výške 1000 Eur pre 5 študentov. Účastníkovi bude hradené vložné, účastník si hradí ubytovanie, cestovné a diéty (je potrebné potvrdenie o finančnej spoluúčasti zamestnávateľa a predsedu Odbornej skupiny)

Žiadosť o podporu ako aj podrobnejšie informácie môžete nájsť Tu (Podpora SCHS 2017.doc)

Organizátori

Slovenská chemická spoločnosť Česká společnost chemická European Association for Chemical and Molecular Sciences International Union of Pure and Applied Chemistry

Partneri

Mesto Vysoké Tatry GRAND HOTEL BELLEVUE

Sponzori

Slovnaft
Generálny sponzor zjazdu
SHIMADZU
Generálny sponzor sekcie Analytická chémia

KONFERENČNÉ POPLATKY

Účastník (člen SCHS, ČSCH)  
all inclusive (uhradiť najneskôr do 01.06.2017)     430,- EUR
bez ubytovania (uhradiť najneskôr do 01.06.2017)     320,- EUR
   
Dôchodca, študent, doktorand (člen SCHS, ČSCH)  
all inclusive (uhradiť najneskôr do 01.06.2017)     370,- EUR
bez ubytovania (uhradiť najneskôr do 01.06.2017)     270,- EUR
   
Sprevádzajúca osoba  
all inclusive (možné uhradiť na mieste)     300,- EUR
   
Príplatok za nečlena  
(možné uhradiť na mieste) + 100,- EUR
   
Príplatok za jednolôžkovú izbu  
(možné uhradiť na mieste) + 200,- EUR
   
Príplatok za každý ďalší príspevok  
(uhradiť najneskôr do 01.06.2017) + 100,- EUR
   

Konferenčný poplatok zahŕňa:
konferenčné materiály, ubytovanie v hoteli Bellevue v dvojposteľovej (študenti trojposteľovej) izbe s plnou penziou (od večere 11. 9. 2017 po obed 15. 9. 2017 vrátane), uvítací večierok, vínny a pivný večer, prestávkové občerstvenie, slávnostný večierok, miestny poplatok, poistenie nákladov na zásah Horskej záchrannej služby.

Platby, ktoré sa zrealizujú po 20.06.2017 budú navýšené o 50 €!