Abstrakt

Šablóna pre abstrakt. Rozsah abstraktu je maximálne 200 slov (vlastný text abstraktu, bez nadpisu, autorov, afiliacií). Prijímame abstrakty vo formáte Microsoft Office Word (*.doc, *.docx).

Prednáška

Formát MS Powerpoint (*.ppt, *.pptx). Odporúčaná veľkosť 4:3.

pozvaná prednáška 25 min. + 5 min. diskusia,
prednáška 12 min. + 3 min. diskusia.

Autorské práva Vašich prezentácii sú plne zaručené členmi výboru konferencie.
Panelová diskusia ako záver zjazdu.

Abstrakt v časopise ChemZi 2017.
Publikácia v nasledujúcich číslach ChemZi.

Poster

Postery budú vystavené na paneloch. Pre správnu prezentáciu posterov dodržte prosím nasledovné pravidlá:

maximálne rozmery postera: 1 000 mm výška x 800 mm šírka,
musia byť čitateľné zo vzdialenosti 1,5 m,
materiál (lepiaca páska, nožnice a špendlíky) na pripevnenie postera budú na požiadanie k dispozícii,
počas posterovej sekcie prezentujúci autor bude prítomný pri posteri.

POZOR! Súťaž formou komentovaných posterov.

„IUPAC poster award“ – Vrcholom hodnotenia Súťaže postrov na 69. zjazde budú „IUPAC poster awards“, v počte maximálne dve ocenenia. Tieto ceny a podmienky ich udelenia boli na spoločný podnet Slovenského národného komitétu IUPAC a Slovenskej chemickej spoločnosti schválené príslušnými orgánmi IUPAC. Právo a zodpovednosť za výber ocenených delegovali centrálne orgány IUPAC na organizátorov 69. zjazdu, ktorí pre tento účel vytvoria Hodnotiacu komisiu pre súťaž postrov.