Odpovedáme na všetky e-maily týkajúce sa konferencie. V prípade, ak Vaša otázka nebola zodpovedaná (napríklad v dôsledku filtrácie spamu), zopakujte ju, dokiaľ nebude zodpovedaná.
KONTAKT

Rokovací jazyk: slovenčina, čeština (preklad nebude zabezpečovaný).

K PREDNÁŠKAM
Žiadame účastníkov konferencie, ktorí majú prednášku, aby jej elektronickú verziu skopírovali do PC organizátorov najneskôr počas prestávky pred začiatkom ich prednáškového bloku. Autorské práva Vašich prezentácii sú plne zaručené členmi výboru konferencie.
INFORMÁCIE PRE AUTOROV!

K POSTEROM
Postery budú vystavené na paneloch v príslušnej konferenčnej miestnosti. Posterové panely budú očíslované organizátormi. INFORMÁCIE PRE AUTOROV!

Aj na 69. zjazde chemikov budú udelené dve ocenania. Jedno pre najlepšiu posterovú prezentáciu PhD. študenta a druhé pre najlepšiu posterovú prezentáciu mladého vedeckého pracovníka do 35 rokov. Právo a zodpovednosť za výber ocenených delegovali centrálne orgány IUPAC na organizátorov 69. zjazdu, ktorí pre tento účel vytvoria Hodnotiacu komisiu pre súťaž postrov. Jednotlivé ceny budú udelené na slávnostnom večere.