Súťaž o cenu Shimadzu

Logo SHIMADZU Firma SHIMADZU Corp., ako jeden z hlavných svetových výrobcov analytických prístrojov v spolupráci so Slovenskou chemickou spoločnosťou a firmami Contipro a.s., Linde Gas a.s. a Kienbaum und Partners GmbH

vyhlasuje 18. ročník

SÚŤAŽ O CENU SHIMADZU

Cieľom tejto Ceny je motivovať mladých vedeckých pracovníkov a prehĺbiť spoluprácu akademickej obce s priemyslom.

SHIMADZU Corp. v zastúpení Shimadzu Slovakia organizačná zložka (SK) a Shimadzu Handels GmbH organizačná zložka (ČR) chce touto cestou posilniť svoju pozíciu na trhoch Slovenska a Českej republiky v oblasti analytických prístrojov, predstaviť SHIMADZU ako tradičnú japonskú značku a súčasne dať mladým vedcom možnosť prezentovať výsledky svojej práce pred akademickou obcou a pred potenciálnymi zamestnávateľmi. Ďalším cieľom je dať partnerským firmám príležitosť mapovať vedecký potenciál akademických pracovísk.

Víťazná práca bude honorovaná finančnou odmenou 2 000 €, druhá 1 200 € a tretia 600 €.

Bližšie informácie možno získať v Shimadzu Slovakia organizačná zložka (SK) a Shimadzu Handels GmbH organizačná zložka (ČR).

Ing. Theodor Petřík, CSc.
prof. Ing. Peter Šimon, DrSc.

„IUPAC poster award“

Dr. Fabienne Meyers (Associate Director and Managing Editor Chemistry International) potvrdila, že aj na 69. zjazde chemikov budú udeľované ocenenia „IUPAC poster award“. (Pôvodná správa: "We very much welcome and support your initiate to organize again an IUPAC poster prize award at your national event next September in High Tatras.")
Tak ako na 67. zjazde aj na 69. budú udelené dve ocenania. Jedno pre najlepšiu posterovú prezentáciu PhD. študenta a druhé pre najlepšiu posterovú prezentáciu mladého vedeckého pracovníka do 35 rokov. Právo a zodpovednosť za výber ocenených delegovali centrálne orgány IUPAC na organizátorov 69. zjazdu, ktorí pre tento účel vytvoria Hodnotiacu komisiu pre súťaž postrov.

Cena dekana Fakulty chemickej a potravinárskej technológie STU

  1. Cenu dekana udeľuje dekan Fakulty chemickej a potravinárskej technológie STU na Zjazde chemikov konanom na Slovensku, pre mladých pracovníkov, postdokov, doktorandov a študentov FCHPT STU do 30 rokov.
  2. Cena dekana sa udeľuje za tri najlepšie vývesky vyššie menovaných účastníkov zjazdu.
  3. Na Cenu dekana FCHPT sa netreba prihlasovať, každý z vyššie menovaných účastníkov Zjazdu sa automaticky stáva účastníkom súťaže. Zo súťaže o Cenu dekana sa možno odhlásiť.
  4. Udeľujú sa tri finančné ceny bez určenia poradia, každá vo výške 100 EUR.
  5. Výber ocenených vývesiek robí porota zaoberajúca sa ich hodnotením.

Cena dekana Prírodovedeckej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika

Cenu dekana udeľuje dekan Prírodovedeckej fakulty UPJŠ na Zjazde chemikov konanom na Slovensku, za najoriginálnejší príspevok.

Udeľuje sa finančná cena vo výške 100 EUR.

Cena Slovenskej chemickej spoločnosti

Cenu udeľuje predseda SCHS, za 2 najlepšie postery.

Udeľujú sa dve finančné ceny bez určenia poradia, každá vo výške 100 EUR.